விண்டோஸ் 8 இயங்குதளத்​திற்கான Shortcut Key-கள்

விண்டோஸ் 8 இயங்குதளத்​திற்கான Shortcut Key-கள்


கணனிப் பாவனையாளர்களின் பலத்த எதிர்பார்ப்புக்களுக்கு மத்தியில் வெளியாகியுள்ள விண்டோஸ் 8  இயங்குதளத்​திற்கா Shortcut Key-கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
அவற்றினை பின்வரும் அட்டவணையிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடியும்.
Win + Start Typing - Search your PC.
Ctrl + Plus (or) Ctrl + Minus - Zoom in or out of a large number of items.
Ctrl + Scroll Wheel - Zoom in or out of a large number of items.
Win + C - Open the Charms.
Win + F - Open the search charm to search files.
Win + H - Open the share Charm.
Win + I - Open the Settings Charm.
Win + J - Switch the main app and snapped app.
Win + K - Open the Devices charm.
Win + O - Lock the screen orientation.
Win + Q - Open the Search charm to search apps.
Win + W - Open the Search charm to search settings.
Win + Z - Show the commands available in the app.
Win + Space - Switch input languages and keyboard layout.
Win + Ctrl + Space - Change to a previously selected input.
Win + Tab - Cycle through open apps (except desktop app).
Win + Ctrl + Tab - Cycle through open apps (except desktop apps) and snap them as they are cycled.
Win + Shift + Tab - Cycle through open apps (except desktop apps) in reverse order.
Win + PgUp - Move the Start screen and apps to the monitor on the left.
Win + PgDown - Move the Start screen and apps to the monitor on the right.
Win + Shift + Period(.) - Snaps an app to the left.
Win + period (.) - Snaps an app to the right.
இவை தவிர முன்பு காணப்பட்ட வழமையான Shortcut Key-களும் இவ் இயங்குதளத்தில் செயற்படக்கூடியவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முழுமையான Shortcut Key-களை தெரிந்துகொள்வதற்கு -http://windows.microsoft.com/en-IN/windows-8/keyboard-shortcuts

Comments

Post