கூரோம் உலாவியின் சூழலை அழகாக மாற்றுவதற்​கு
அதிகளாவான இணையப் பாவனையாளர்களால் பயன்படுத்தப்படும் உலாவிகளில் ஒன்றான குரோம் உலாவியின் சூழலை(theme) மாற்றியமைப்பதற்கான வசதி குறித்த உலாவியில் தரப்பட்டுள்ள போதும் அதில் பயனர் விரும்பியாவாறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியாது.
எனினும் தற்போது இவ்வசதியை ஏற்படுத்தித்தரும் Theme Creator எனும் குரோம் நீட்சி ஒன்று காணப்படுகின்றது.
இதனை தரவிறக்கம் செய்து கணனியில் நிறுவிக் கொள்வதன் மூலம் பயனர் விரும்பியவாறு தீம்களை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும்.
அதாவது பின்னணி படங்கள், வர்ணங்கள் போன்றவற்றை மாற்றியமைக்க முடிவதோடு frame, tab ஆகியவற்றின் நிறங்களையும் விரும்பியவாறு மாற்ற முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Comments

Post