75 விதமான பைல்களை திறக்க ஒரே Software. அனைத்து பிரபல பைல்களையும் திறக்கலாம்.


 நாம் பலவகையான பைல் பார்மேட் பயன்படுத்தி வருகின்றோம். புதிதாக நான் தரவிறக்கும் அல்லது நாம் யாரிடமாவது Copy செய்த ஏதாவது பைல்களை எப்படி ஓபன் செய்வது என தெரியாமால் முழிக்கலாம். அல்லது அது ஓபன் ஆகமால் போகலாம்.
 இது போன்ற சமயத்தில் உதவ வருகின்றது இந்த மென்பொருள். இதை உங்கள் கணினியில் நிறுவிவிட்டால் 75 விதமான பைல் பார்மேட்களை இது ஓபன் செய்கின்றது. இதன்முலம் பலவிதமான பைகளை நீங்கள் எளிதாக திறக்கலாம்.
 இது திறக்கும் பைல் பார்மேட்கள் இதோ ...
Code Files (.vb, .c, .cs, .java, .js, .php, .sql, .css, .aspx, .asp)
Web Pages (.htm, .html)
Photoshop Documents (.psd)
Images (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff)
XML Files (.resx, .xml)
PowerPoint  Presentations (.ppt, .pptx, .pps)
Media (.avi, .flv, .mid, .mkv, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .mov, .wav, .wmv, .3gp, .flac)
Microsoft  Word Documents (.doc, .docx)
SRT Subtitles (.srt)
RAW Images (.arw, .cf2, .cr2, .crw, .dng, .erf, .mef, .mrw, .nef, .orf, .pef, .raf, .raw, .sr2, .x3f)
Icons (.ico)
Open XML Paper (.xps)
ML Paper (.xps)
Torrent (.torrent)
Flash Animation (.swf)
Archives (.7z, .gz, .jar, .rar, .tar, .tgz, .zip)
Rich Text Format (.rtf)
Text Files (.bat, .cfg, .ini, .log, .reg, .txt)
Apple Pages (.pages)
Microsoft Excel Documents (.xls, .xlsm, .xlsx)
Comma-Delimited (.csv)
Outlook Messages (.msg)
PDF Documents (.pdf)
vCard Files (.vcf)
EML Files (.eml)

Post